PIT-37 - co warto o nim wiedzieć?

 • 09.09.2022 17:10

 • Aktualizacja: 17:37 09.09.2022

PIT-37 to druk wypełniany przez podatników uzyskujących dochody za pośrednictwem płatnika lub innego podmiotu wypłacających wynagrodzenia, na przykład z tytułu stosunku pracy (umów o pracę), umów cywilnoprawnych czy zarobków z tytułu pełnionych funkcji. Kwoty wprowadzane do formularza ustalane są na podstawie dostarczanych podatnikowi PIT-11 - pomiędzy obiema formami rozliczeń istnieje ścisła zależność. Co warto wiedzieć o deklaracji PIT-37 przed przystąpieniem do rozliczenia? Jakie informacje warto przygotować wcześniej?

1. PIT-37 - dla kogo?

2. Jak wysłać PIT?

3. Rozliczenie PIT - instrukcja krok po kroku

Skąd wziąć wzór PIT 37? Obecnie większość podatników wypełnia deklarację PIT online, dlatego fizyczne formularze PIT nie są konieczne. Bez problemu znajdziesz jednak druk PIT w internecie lub uzyskasz w urzędzie skarbowym.

PIT-37 - dla kogo?

Kto rozlicza PIT na omawianym druku? Ten formularz wykorzystują przede wszystkim uzyskujący przychody z tytułu umowy o pracę, spółdzielczego stosunku pracy, umowy zlecenie, o dzieło oraz stosunku służbowego. Posiłkują się nim także inne osoby rozliczające się zgodnie z zasadami skali podatkowej, pod warunkiem, że zaliczki na podatek dochodowy są odprowadzane przez płatnika. To opcja dla tych, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej.

obraz-1.jpg

Na tym katalog podatników jeszcze się nie kończy. PIT-37 przeznaczony jest również dla emerytów, rencistów, osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Korzystają z niego podatnicy rozliczający przychody podlegające opodatkowaniu czerpane z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych oraz innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną.

Co ważne jednak, PIT-37 nie dotyczy natomiast innych podatników, którzy rozliczają się inaczej niż przy zastosowaniu skali podatkowej - na przykład uwzględniających w zeznaniu podatkowym przychody z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej liniowo lub na zasadzie ryczałtu.

Jak wysłać PIT?

Coraz większa grupa podatników docenia możliwości, jakie daje rozliczenie PIT online oraz wysłanie do do urzędu skarbowego tą samą drogą. Część działań zostaje tu zautomatyzowana - nie musisz chociażby zastanawiać się nad zmienionymi niedawno progami podatkowymi i kwotą wolną od podatku w zależności od wysokości osiągniętego dochodu. Dodatkowo dane są pobierane z systemu, a rozliczający niemal od razu otrzymuje urzędowe poświadczenie odbioru.

Nadal możliwe jest oczywiście złożenie deklaracji innymi metodami: osobiście odwiedzając urząd skarbowy lub wypełniając deklarację listem poleconym.

Rozliczenie PIT - instrukcja krok po kroku

Samodzielne wypełnienie PIT-u nie jest trudne. Podpowiadamy, jak zrobić to poprawnie.

 • Pola 1 i 2

Na początku należy wprowadzić informacje identyfikacyjne, czyli PESEL lub NIP. W przypadku osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej liczy się ten pierwszy numer.

 • Pole 6

W tym miejscu wybiera się sposób rozliczenia: rozliczenie samodzielne, rozliczenie wspólnie z małżonkiem, rozliczenie ze zmarłym małżonkiem lub rozliczenie z dzieckiem.

 • Pole 7

Wypełniają je osoby będące nierezydentami lub osoby rozliczające się wspólnie z małżonkami, którzy są nierezydentami. Dotyczy to osób wskazujących i dokumentujących certyfikatem miejsce zamieszkania dla celów podatkowych inne niż miejsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej.

 • Pole 9

Tu wskazuje się odpowiedni urząd skarbowy, w którym dokonywane jest rozliczenie.

 • Pole 10

Pozwala wskazać, czy formularz jest właściwym rozliczeniem podatkowym czy też korektą deklaracji złożonej wcześniej.

 • Pola 36-106

Tu rozpoczyna się część C formularza, czyli fragment druku gromadzący informacje na temat zarobków, sporządzony zgodnie z PIT-11. Nie należy jednak na nich bazować bezkrytycznie - jeśli w drukach pojawią się jakiekolwiek błędy, to podatnik musi je w tej chwili skorygować.

W polach 36-39 znajduje się miejsce na uwzględnienie kwot zwolnionych z opodatkowania. Później, w części D, umieszcza się przychody uzyskiwane lub postawione do dyspozycji, wykazując koszty uzyskania oraz pobrane lub wpłacone zaliczki na podatek.

 • Pola 106-117

W tej części formularza PIT wpisuje się informacje na temat składek przekazanych na ubezpieczenia, pobranych z wynagrodzenia brutto.

 • Pola 108-112

To miejsce na uwzględnienie ulg podatkowych pomniejszających dochód, które wypełnia się posiłkując załącznikami PIT-O lub PIT/D. Wyszczególnia się je wyłącznie do wartości dochodu.

 • Pole 113

Ta rubryka jest przeznaczona na wpisanie kwoty stanowiącej podstawę obliczenia podatku. Wartość należy zaokrąglić: końcówki nie przekraczające 0,49 zł pomija się, zaś od 0,50 do 0,99 zł zaokrągla w górę.

 • Pole 114

Podatnik wpisuje w tym miejscu wartość podatku, uwzględniając próg kwoty wolnej od podatku.

 • Pole 115

To miejsce na uwzględnienie doliczeń do podatku na podstawie rozliczeń za rok poprzedni lub zapłaty obniżonego podatku z roku poprzedniego.

 • Pola 116-121

Pozwalają umieścić kwoty odliczeń od podatku.

 • Pola 122-124

Ustalają różnicę między podatkiem a pobranymi zaliczkami.

 • Pola 132-136

Dotyczą podatników chcących przekazać 1% podatku na OPP.

 

Kategorie: